ദര്‍പ്പണം

ഞാന്‍ തിരസ്കൃതന്‍
ഉരുകുന്ന അഗ്നിപര്‍വതത്തിന്റെ ഹൃദയമുള്ളവന്‍
പ്രണയത്തിന്റെ പരിച അണിഞ്ഞവന്‍
സംഗീതത്തെ ശ്വാസമാക്കിയവന്‍ ............

Restless Traveler


Am restless traveler ,

wandering vagabond ,

step to step to the seeds-


of the remind-able reckless of uterine pain ..not born and even died ..


Juggler of the 

notes of emotions, 

Loser of the ancient lovers, 


Dancer of the ridiculous thirsty- 


Am truly warrior of unknown scapegoats 


Tiny drop of unknown storms 


Tighty nervous of unknown slaves 


Tenty shadows of unknown paths 


Yes am sleepless flow of unknown blood.


Yea fate less winds of wounded foots .


who doesn't have own lands or suns.

No comments: