ദര്‍പ്പണം

ഞാന്‍ തിരസ്കൃതന്‍
ഉരുകുന്ന അഗ്നിപര്‍വതത്തിന്റെ ഹൃദയമുള്ളവന്‍
പ്രണയത്തിന്റെ പരിച അണിഞ്ഞവന്‍
സംഗീതത്തെ ശ്വാസമാക്കിയവന്‍ ............

അടുത്ത മഹാ യുദ്ധം

ഞങ്ങളെ കെട്ടി വരിഞ്ഞത് കള്ളി  ചെടികളുടെ ചങ്കുകള്‍ കൊണ്ടാണ് ...

ഒരു ലോകത്തെ മറച്ചു വെച്ച്
ദാഷ്ട്യത്തിന്റെ മുള്ളുകള്‍,
നിര്‍ലോഭമായി തഴച്ചു വളര്‍ത്തിയ പ്രണയം ...

ഒരിക്കല്‍ വനാന്തര കലാപത്തില്‍
അവമാനിതയായി പടിയിറക്കപെട്ട ഗര്‍ഭം.

പഴുത്ത മണല്‍ തരികള്‍ക്ക് ഇരയക്കപെട്ടവന് ,
കൊടുത്ത അവസാന, 
ഒരു ഇറക്ക്.....

ഇനി ഒരു സത്യം പറയാം.. 

മരുഭൂമികള്‍ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ഈ ചങ്ക്-
അതായിരിക്കും,
 ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത മഹായുദ്ധവും തീരുമാനിക്കുന്നത് ...

1 comment:

Anonymous said...

ജീവജലത്തിന് വേണ്ടി യുള്ള മഹായുദ്ധത്തെ....വളരെ ഹുധ്യ മായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.......കാലിക പ്രസക്തം..........ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയ നിലപാടും വ്യക്തം