ദര്‍പ്പണം

ഞാന്‍ തിരസ്കൃതന്‍
ഉരുകുന്ന അഗ്നിപര്‍വതത്തിന്റെ ഹൃദയമുള്ളവന്‍
പ്രണയത്തിന്റെ പരിച അണിഞ്ഞവന്‍
സംഗീതത്തെ ശ്വാസമാക്കിയവന്‍ ............

ആത്മഹത്യ കുറിപ്പല്ല..

പിറകില്‍ പാതകള്‍ മാഞ്ഞു, 
മുന്നില്‍ ഒരു കാട് പിറക്കുന്നു. 
ഞാനൊരു മരമായി മാറുന്നു 
മൂത്ത കൊമ്പില്‍ തണല്‍ആയി
കയറൊരുങ്ങുന്നു.

അങ്ങിനെ
ഇലകളും പക്ഷികളും  ഞാനും
ഏകകമാകുന്നിടത്തു
ശ്വാസമൊരുഅശ്ലീലമാകുന്നു. ഈ ഞാരിലൂടെ വലിഞ്ഞു കയറണം 
വ്യസനങ്ങൾ വിഴുങ്ങിയ വിത്തിലേക്ക്.

അല്ല ഇതെന്റെ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പല്ല..
ഞാൻ തന്നെയാണ് കാറ്റും മഴയും- 
എന്ന ചീകി ഒതുക്കല്ലാണ്... 

No comments: