ഒരാളെങ്കിലും...കുഴഞ്ഞു തളര്‍ന്ന പാദങ്ങളില്‍ , 

നിന്ന് കരിഞ്ഞ മുള്ളുകള്‍ പോലും,

ആഴങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതി -

കൊണ്ടേയിരിക്കും,

വായിക്കാന്‍ ഒരാളെങ്കിലും,

ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ.

ആത്മന്വേഷണത്തിന്റെ, 

അസ്വസ്ഥ നാളുകളില്‍ ,

മുറിഞ്ഞു തൂങ്ങിയ വിരല്‍ പോലും,

മീട്ടി കൊണ്ടേയിരിക്കും.

കേള്‍ക്കാന്‍ ഒരാളെങ്കിലും, 

ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ... 

തനിച്ചാക്കപ്പെട്ട ഒരു ജന്മം,

അറ്റ്‌പോയ വേരുകളെ കുറിച്ച്,

കീറിയടര്‍ന്ന ചുണ്ടുകളാല്‍ പോലും,

വിലപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും,

ആരെങ്കിലുമൊരാള്‍ തേടി വരുന്നത് വരെ...