നീ കൂടിയെന്റെയരികത്തിരിക്കുമോ....

ഒടുവിലെന്റെയോര്മ ഞെരമ്പുകള്‍,
ഓര്‍ത്തെടുക്കുന്നു തീരാത്ത നൊമ്പരം,
കണ്‍ നനവിതെങ്കിലും ഒരു നാളില്‍ പിറക്കുവാന്‍ ,,
കയ്ക്കുന്ന കനവുകള്‍ നെഞ്ചോടു ചേര്‍ത്തിടാം...
അവസാന വീഥിയിന്‍ അഗ്രത്തനാഥമായ്,
പെറ്റ് വീഴുന്ന നിസ്സഹായ വാക്കുകള്‍ .....
"ഇരുളില്‍ ഉള്ളു കാഞ്ഞു വലിക്കുമ്പോള്‍
നീ കൂടിയെന്റെയരികത്തിരിക്കുമോ"