ദര്‍പ്പണം

ഞാന്‍ തിരസ്കൃതന്‍
ഉരുകുന്ന അഗ്നിപര്‍വതത്തിന്റെ ഹൃദയമുള്ളവന്‍
പ്രണയത്തിന്റെ പരിച അണിഞ്ഞവന്‍
സംഗീതത്തെ ശ്വാസമാക്കിയവന്‍ ............

ഞാന്‍

ഉടലിലൊരു  മരുഭൂവ്  തിളച്ചു മറിഞ്ഞും ,
ഇടയിലൊരു കനവ്   പുഴുത്തു മടുത്തും ,
ഒടുവിലൊരു കമ്പിയില്‍ മിഴിനീര് കുടഞ്ഞും ,
മടിയിലൊരു കടലിന്‍  നീര്‍ നിറച്ചും,
അടിയില്‍ മരണ പായ വിരിച്ചും ,
അടരും  പടിയിലമര്‍ന്നു  കിടന്നും ,
അഴലിന്‍ പിടിയിലലഞ്ഞു നടപ്പൂ ഞാന്‍ ...

1 comment:

minimohan said...

മടിയില്‍ അടര്‍ന്നു വീഴുന്ന ഓരോ തുള്ളി മിഴിനീരും.....

സംഗീതത്തിന്‍ രാഗവ്സ്താരങ്ങള്‍ എന്നാ സമ്പത്തിനാല്‍ നിറഞ്ഞു
അമര്‍ത്യത കൈവിരിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും