ഗന്ധകം തിളയ്ക്കുന്ന മണല്‍ കാറ്റ്,

ഗന്ധകം തിളയ്ക്കുന്ന മണല്‍ കാറ്റ്, 

രക്താങ്കിത മധ്യാഹന സൂര്യനുമായി വേഴ്ചചെയ്യുന്ന
എന്‍റെ വിദര്‍ഭയുടേ പാഴുനിനവുകള്‍ക്കും..
  
വര്‍ഷ കണക്കു പ്രളയമായി പെയ്തുതീര്‍ത്ത
നാവു നീണ്ട നിന്‍റെ കൊടും കാറ്റിനുമിടയില്‍ ,, 

വെള്ളി നിറമുള്ള ഊന്നു വടിയില്‍ തൂങ്ങി  എപ്പോഴാണ് 
അയാള്‍ വെനീസില്‍ നിന്നും വേചു വേചു വന്നത്