ദര്‍പ്പണം

ഞാന്‍ തിരസ്കൃതന്‍
ഉരുകുന്ന അഗ്നിപര്‍വതത്തിന്റെ ഹൃദയമുള്ളവന്‍
പ്രണയത്തിന്റെ പരിച അണിഞ്ഞവന്‍
സംഗീതത്തെ ശ്വാസമാക്കിയവന്‍ ............

From the tomb of memories ......I can’t see them,
But spreading bloods every where.
‘Death’ calling me every time..
She has to live with me,
But I can’t see her.

Some one coming to my heart..
But I am lying in the darkness,
Some one sings tunes of life,
But feeling sadness.

I have been a heaven..
Was the daughter of reality?
Till that day I was waiting for her,
But she never turned up or appeared.

Some one said I am dreaming,
‘Yea’ living on the earth
Some one burring me by painful days

I have compunction now,
Have to reveal heart,
How I regret unspoken words

Some one plucking her from me
It was bulimia for love
The stabbing knife in the liver …who…?

I am aware,
She left to nothingness.
Some one gave thought of an old flood

I am living with the memories of a blossom,
Also live blooming acacias, besides a tomb.

No comments: