ദര്‍പ്പണം

ഞാന്‍ തിരസ്കൃതന്‍
ഉരുകുന്ന അഗ്നിപര്‍വതത്തിന്റെ ഹൃദയമുള്ളവന്‍
പ്രണയത്തിന്റെ പരിച അണിഞ്ഞവന്‍
സംഗീതത്തെ ശ്വാസമാക്കിയവന്‍ ............

ഇനി നിഴലുകളുടെ പ്രഭാതം

നിന്നിലമ്മര്‍ന്നു കിടന്ന വൃണങ്ങള്‍ക്ക് ഉപ്പു തരികള്‍ പകര്‍ന്ന,-
കിതപ്പിന്റെ വരാന്തകള്‍      
വാതിലുകളുടെ ശവഘോഷ യാത്ര...

പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പലായനങ്ങള്‍ക്ക് ,
റിമോര്‍ട്ടില്‍ തളിര്‍ത്ത ശൈത്യ  നിമിഷങ്ങള്‍..


വേരുകള്‍ അറ്റ് പോയിട്ടും വിയര്‍പ്പു ചിന്തകള്‍ ,
ധമനികളിലെ ചവര്‍പ്പ് പാതയിലൂടെ വളര്‍ന്നു  .
    
അടഞ്ഞു കിടന്ന അറകളില്‍ നിന്നു
അക്കങ്ങളുടെ ചൂണ്ടു വിരലുകള്‍...
നീളുമ്പോള്‍ ഇനി നിഴലുകളുടെ പ്രഭാതം.

 

2 comments:

Anonymous said...

ഉപ്പ് തരികളുടെ സത്തയെ അറിഞ്ഞവന്റെ പലായനങ്ങള്‍...
അടഞ്ഞു പോയ ബന്ധങ്ങളുടെ ശവകൊട്ടകളില്‍.. വേരുകള്‍ അന്നെഷിക്കുന്നവന്....... ധമനിയിലെ കൈപ്പുരുചിക്കുന്നവന്‍...പിന്ചോല്ല് അതി ഭീകരം......എന്തിനെ?കണക്കെടുപ്പിന്റെ ചൂണ്ടുവിരല്‍......മുന്വിളിയില്‍ നിഴലാവനല്ല..സൂര്യ തേജസായി..പ്രോജ്വലിക്കനാണ്..നിയോഗം.......കളം കരുതുന്നതിനെ.....തിരസ്കാരങ്ങളുടെ പുഷ്പവൃഷ്ടി.....ഭൂതകാലം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്

Anonymous said...

ഉപ്പ് തരികളുടെ സത്തയെ അറിഞ്ഞവന്റെ പലായനങ്ങള്‍...
അടഞ്ഞു പോയ ബന്ധങ്ങളുടെ ശവകൊട്ടകളില്‍.. വേരുകള്‍ അന്നെഷിക്കുന്നവന്....... ധമനിയിലെ കൈപ്പുരുചിക്കുന്നവന്‍...പിന്ചോല്ല് അതി ഭീകരം......എന്തിനെ?കണക്കെടുപ്പിന്റെ ചൂണ്ടുവിരല്‍......മുന്വിളിയില്‍ നിഴലാവനല്ല..സൂര്യ തേജസായി..പ്രോജ്വലിക്കനാണ്..നിയോഗം.......കളം കരുതുന്നതിനെ.....തിരസ്കാരങ്ങളുടെ പുഷ്പവൃഷ്ടി.....ഭൂതകാലം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്